ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ НА KAНДИДАТИ ЗА РАБОТА от 31.01.2022

 
Администратор на данни: ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. СОФИЯ, бул. България 53, ет.3, маг. 27, имейл: hr@volantis.bg
 
НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19;  kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg
 
Откъде събираме информацията Ви?
 
Заявленията за работа се получават по следните методи: лично от Вас; по имейл; по поща; чрез онлайн сайтове за работа.
 
Информация предоставена от Вас
 

 • Информация, която предоставяте, когато кандидатствате за позиция. Това включва информация, предоставена чрез онлайн сайт за работа, по електронна поща, лично на интервюта и / или по друг начин.
 • Чрез попълването на формуляр за кандидатстване за предварително заетост на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ
 • Директно чрез имейл от кандидата до мениджъра отдел “Човешки ресурси”
 • Ако се свържете с нас, можем да поддържаме запис на тази кореспонденция.
 
Информация, която събираме от други източници
 

 • Чрез jobs.bg, jobtiger.bg или друга онлайн платформа за работа
 • публично достъпна информация за вас, която сте публикували в Интернет - това може да включва източници като LinkedIn и други профили в социалните медии.
 • Чрез Facebook Messenger
 • Препоръки от настоящи служители на ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯ
 • Чрез изпратена информация по емайл на hr@volantis.bg
 
Каква информация събираме?
 

 • Вашето име, адрес и данни за контакт, дата на раждане, включително имейл адрес и телефонен номер;
 • подробности за вашите квалификации, умения, опит и трудова история;
 • информация за текущото Ви ниво на възнаграждение, включително права на обезщетения;
 • дали имате увреждане, за което организацията трябва да пригоди  разумни условия по време на процеса на набиране на персонал; и
 • информация за правото Ви на работа в Република България.
 
ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯможе да събере тази информация по различни начини. Например, данните могат да се съдържат във формуляри за кандидатстване, автобиографии или автобиографии, получени от вашите лични докуметни или други документи за самоличност или събрани чрез интервюта или други форми на оценка.
 
Също така можем да събираме лични данни за вас от трети страни, като например препоръки, предоставени от бивши работодатели. Ние ще търсим информация от трети лица едва след като ви бъде предоставена работна оферта и ще ви информираме, че го правим.
 
Данните ще се съхраняват на различни места, включително в регистрацията на кандидатурите ви, в системите за управление на човешките ресурси и други информационни системи (включително имейл).
 
Защо обработваме лични данни?
 
Трябва да обработим данните, за да предприемем стъпки по ваше искане, преди да сключим договор с Вас и за да може да комуникираме с Вас във връзка с процеса на кандидатстване за работа. Може да се наложи да обработим данните Ви, за да сключим договор с Вас.
 
В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме нашите правни задължения. Например, задължително е да проверим дали кандидатът е получил право да работи в Република България преди наемане на работа.
 
ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯима легитимен интерес от обработката на лични данни по време на процеса на набиране на персонал и от воденето на отчети за процеса. Обработката на данни от кандидатите за работа ни позволява да управляваме процеса на набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме годността на кандидата да работи и да решим на кого да предложим работа. Може да се наложи също така да обработваме данни от кандидатути за работа, за да отговорим и да се защитим срещу правни искове.
 
ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯможе да събира информация дали кандидатите са с увреждания или не, за да се направят разумни условия за кандидатите, които имат увреждане. Ние обработваме такава информация, за да изпълняваме нашите задължения и да упражняваме специфични права по отношение на заетостта.
 
Ако заявката Ви е неуспешна, ВОЛАНТИС БЪЛГАРИЯможе да съхранява вашите лични данни в архив в случай, че има бъдещи възможности за работа, за които може да сте подходящи. Ще поискаме вашето съгласие, преди да съхраняваме вашите данни за тази цел и вие сте в правото си да оттеглите вашето съгласие по всяко време.
 
Кой има достъп до данните?
 
Информацията ви може да бъде споделена вътрешно за целите на набирането на персонал. Това включва членове на управленския екип, членове на екипа по човешки ресурси, счетоводството, интервюиращи, участващи в процеса на набиране на персонал, мениджъри в областта на бизнеса със свободни работни места и ИТ персонал, ако достъпът до данните е необходим за изпълнението на техните роли.
 
Няма да споделяме данните Ви с трети страни, освен ако кандидатурата Ви за работа е успешна и ние ви предложим работа. След това ще споделяме вашите данни с Ваши бивши работодатели, за да получим справки за вас, с доставчиците на услуги за проверка на професионално минало, за да получим необходимите предварителни проверки.
 
Как защитаваме данни?
 
Ние вземаме сигурността на вашите данни сериозно. Разполагаме с вътрешни политики и проверки, за да гарантираме, че вашите данни няма да бъдат загубени, случайно унищожени, злоупотребени или оповестени и няма достъп до тях освен при нашите служители при правилното изпълнение на техните задължения.
 
Колко дълго съхраняваме данните?
 
Ако кандидатурата ви за работа е неуспешна, организацията ще съхранява данните ви в архив за 6 (шест) месеца след края на съответния процес на набиране. Ако се съгласите да ни позволите да съхраняваме вашите лични данни, ние ще съхраняваме вашите данни в архив за още 6 (шест) месеца за разглеждане за бъдещи възможности за работа. В края на този период или след като оттеглите вашето съгласие, данните ви ще бъдат изтрити или унищожени. Ще бъдете попитани, когато изпратите Вашата автобиография, дали ни давате съгласието да задържите вашите данни за цели 12 месеца, за да бъдете разгледани за други позиции или не.
 
Ако кандидатурата Ви за работа е успешна, личните данни, събрани по време на процеса на набиране на персонал, ще бъдат прехвърлени във файла за човешките ресурси (на електронен носител и на хартиен носител) и ще бъдат задържани по време на вашата работа. Периодите, за които ще се съхраняват вашите данни, ще ви бъдат предоставени в нова декларация за поверителност.
 
Правата Ви
 
Като субект на данните имате следните права:
 

 • да получите достъп и да получите копие от данните си при поискване;
 • да изискате от организацията да промени неточни или непълни данни;
 • да изискате от организацията да изтрие или прекрати обработването на данните ви, например когато данните вече не са необходими за целите на обработката; и
 • да възразите срещу обработването на данните ви, когато КОМПАНИЯТА се основава на законните си интереси като правно основание за обработка.
 
 
Ако искате да упражнявате някое от тези права, моля, свържете се с нас на адрес гр. СОФИЯ, бул. България 53, ет.3, маг. 27 или имейл: hr@volantis.bg .
 
Ако смятате, че организацията не е спазила правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.
 
Какво се случва, ако не предоставите лични данни?
 
Няма законово или договорно задължение да ни предоставяте данни по време на процеса на набиране на персонал. Ако обаче не предоставите информацията, може да не успеем да обработим заявката ви коректно или изобщо.